Dicţionar energetic

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire
Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

autoritate permanentă a administraţiei publice, cu statut de persoană juridică, ce reglementează activităţile economice şi comerciale desfăşurate în sectorul electroenergetic

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

comunicare în scris, de modelul stabilit de Agenţie, expediată consumatorului de către furnizor prin care consumatorul este prevenit de posibila deconectare a instalaţiei sale de utilizare de la reţeaua electrică.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

aviz în scris, de modelul stabilit de Agenţie, eliberat de către unitatea de distribuţie solicitantului, în care se indică condiţiile tehnice optime şi lucrările obligatorii pe care urmează să le îndeplinească solicitantul, pentru racordarea instalaţiei sale de utilizare la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

persoană fizică, căreia locuinţa i se acordă în chirie în baza unui contract de închiriere, încheiat cu gestionarul fondului locativ pe termen limitat sau nelimitat şi contra plată, în conformitate cu actele legislative în vigoare

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

sustragere de energie electrică din reţeaua electrică prin:
a) intervenţia în funcţionarea echipamentului de măsurare, prin diferite metode, cu/sau fără deteriorarea acestuia şi cu/sau fără violarea sigiliilor ce-i sînt aplicate;
b) conectarea neautorizată la reţeaua electrică sau prin ocolirea echipamentului de măsurare;
c) modificarea neautorizată a schemei de conectare a echipamentului de măsurare care are drept consecinţă înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

persoană fizică sau juridică care foloseşte energia electrică prin conectarea instalaţiei sale de utilizare la reţeaua electrică în unul sau mai multe puncte de alimentare (delimitare).

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

consumator care utilizează energia electrică în scopul cultivării plantelor şi creşterii animalelor. De asemenea, se consideră consumator agricol staţiile de irigare, staţiunile tehnologice de maşini, întreprinderile de reparaţie a tehnicii agricole, gospodăriile silvice, piscicole, apicole, laboratoarele veterinare, staţiile de protecţie a plantelor şi animalelor etc.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

consumator clasificat drept organizaţie/instituţie bugetară (şcoală, grădiniţă de copii, unitate militară, instituţie penitenciară etc.), finanţată de la bugetul de stat sau bugetul local, care utilizează energia electrică pentru satisfacerea necesităţilor proprii.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

consumator care dispune de casă proprie, apartament în blocul locativ sau încăpere de locuit în cămin şi utilizează energia electrică în exclusivitate pentru necesităţi casnice.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

consumator care utilizează energia electrică în scopul comercializării mărfurilor, producţiei agricole şi industriale, precum şi prestării de servicii populaţiei şi agenţilor economici.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

consumator de energie electrică care are dreptul să-şi aleagă furnizorul, inclusiv din străinătate, şi să contracteze direct cu acesta energia electrică necesară, avînd acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie a energiei electrice.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

consumator care utilizează energia electrică pentru fabricarea producţiei industriale şi agricole, extragerea şi prelucrarea materiei prime, prelucrarea producţiei, executarea altor lucrări şi prestări de servicii de acest gen. De asemenea, se consideră consumatori industriali şantierele de construcţie, întreprinderile de producere, transport şi distribuţie a energiei de toate formele, staţiile de pompare, unităţile de transport feroviar, rutier, naval, aerian etc.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

consumatori de energie electrică care nu fac parte din categoriile consumatorilor casnici, industriali, agricoli, comerciali sau bugetari.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

desfacerea legăturii dintre reţeaua electrică şi instalaţia de utilizare a consumatorului prin intermediul aparatelor de comutaţie ori prin decuplarea conductoarelor sau cablurilor de la reţea.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

ansamblu al aparatelor sau sistemelor care servesc la măsurarea puterii şi evidenţa cantităţii de energie electrică, furnizată consumatorului, în scopul facturării.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

persoană fizică care a obţinut autorizarea de a dirija, a executa şi a verifica lucrări asupra instalaţiilor electrice şi de a întocmi documentaţia aferentă acestor lucrări.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

majorarea capacităţii reţelei de distribuţie existente sau construcţia unor noi reţele sau porţiuni de reţea de distribuţie pentru satisfacerea cerinţelor de energie electrică a solicitanţilor din noile localităţi, cartiere, microraioane sau celor din localităţile, cartierele, microraioanele existente.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

factură înmînată consumatorului de către furnizor în care ultimul a indicat valori incorecte ale tarifului sau ale cantităţii de energie electrică calculată în baza indicaţiilor reale ale echipamentului (lor) de măsurare.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

evenimente imprevizibile şi insurmontabile în interpretarea Camerei de Comerţ şi Industrie.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

persoană juridică deţinătoare de licenţă pentru furnizarea energiei electrice.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

îtreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ, întreprinderea municipală a gospodăriei locativ-comunale, cooperativa de construcţie a locuinţelor, asociaţia de coproprietari în condominiu, asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate, alţi agenţi economici, la balanţa ori în gestiunea cărora se află fondul locativ;

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

reducerea bruscă a tensiunii mai jos de 90% de la valoarea nominală, urmată de revenirea tensiunii la valoarea iniţială după o perioadă scurtă de timp în conformitate cu GOST-13109.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

instalaţie electrică prin care se face legătura dintre reţeaua electrică şi instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

ansamblu de utilaje, parte componentă a instalaţiei de utilizare, destinate pentru compensarea puterii reactive.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

ansamblu de utilaje, aparate şi reţele ale consumatorului destinate utilizării de energie electrică şi situate în aval de punctul de delimitare.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

instalaţie temporară amenajată pentru utilizarea energiei electrice pe parcursul unei anumite perioade de timp, care, însă, nu depăşeşte un an.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

amplasament al instalaţiilor de utilizare ale consumatorului, inclusiv al instalaţiilor subconsumatorilor săi, unde se consumă energia electrică recepţionată prin unul sau mai multe puncte de alimentare (delimitare).

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

persoană fizică sau juridică ce deţine şi foloseşte, în baza contractului de locaţiune, o încăpere în blocul locativ sau cămin, cu altă destinaţie decît cea de locuinţe ce îi aparţine proprietarului;

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

consumator cu putere contractată care depăşeşte 100 kW.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

proceduri de calculare a cheltuielilor care nu au fost incluse în tariful pentru energia electrică, suportate de către unitatea de distribuţie pentru prestarea unor servicii auxiliare.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

consumator cu putere contractată care nu depăşeşte 100 kW

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

acte legislative, acte şi documente normativ-tehnice şi normativ-economice, reguli, regulamente, instrucţiuni, standarde în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

expunere în scris, adresată furnizorului de către un consumator sau un grup de consumatori, în care se formulează o cerere, o plîngere, o revendicare care vizează activitatea furnizorului, încălcarea de către furnizor a condiţiilor contractuale, violarea drepturilor consumatorului(lor) etc.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

cheltuieli pentru instalaţii, dispozitive, conductoare etc., precum şi pentru lucrările necesare racordării instalaţiei electrice a solicitantului la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

cheltuieli suportate de către furnizor pentru reconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului la reţeaua electrică.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

persoană fizică ori juridică sau un grup de persoane care deţin, utilizează şi dispun de proprietatea lor (apartament în blocul locativ, încăpere locuibilă în cămin, încăpere nelocuibilă în blocul locativ, precum şi de proprietatea indiviză în blocul locativ) în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

loc în care instalaţiile electrice ale consumatorului se racordează la reţeaua electrică de distribuţie şi în care bunurile consumatorului şi bunurile unităţii de distribuţie sau ale furnizorului se delimitează după dreptul de proprietate.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

locul în care instalaţiile consumatorului se racordează la reţeaua electrică şi în care imobilul (instalaţiile electrice) consumatorului şi imobilul (instalaţiile electrice) unităţii electroenergetice se delimitează conform dreptului de proprietate sau unui alt drept real.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

puterea electrică pe care consumatorul are dreptul să o consume din reţeaua electrică, convenită de părţi la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. Puterea contractată se determină ca: a) putere nominală a staţiei electrice (transformator); b) produs dintre tensiune (U) şi sarcina admisibilă (Iadm) a conductorului, cablului sau produs dintre tensiune şi curentul nominal al aparatului de comutaţie, selectîndu-se valoarea cea mai mică.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

putere strict necesară consumatorului pentru menţinerea în funcţiune a mijloacelor tehnice care asigură securitatea utilajului şi a personalului.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

cea mai mică putere necesară unui consumator pentru menţinerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor a căror funcţionare este impusă de procesul tehnologic, în scopul evitării unor pierderi de producţie irecuperabile.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

cea mai mare putere cu durata de înregistrare continuă de cel puţin 30 minute, pe care consumatorul este în drept să o consume din reţeaua electrică în orele de vîrf ale curbei de sarcină a reţelei de distribuţie, convenită între părţi la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

realizare a legăturii electrice permanente dintre instalaţia de utilizare a consumatorului şi reţeaua electrică.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

condiţii în care este impusă reducerea forţată pînă la anumite limite a puterii şi energiei electrice consumate de consumatori, în scopul menţinerii parametrilor admisibili de funcţionare a sistemului electroenergetic.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

desfacerea contractului de furnizare a energiei electrice, la cererea consumatorului sau din iniţiativa furnizorului.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

reţea de transport sau de distribuţie a energiei electrice.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

sistem format din linii electrice de tensiune înaltă, medie şi joasă cu echipament şi utilaj de transformare şi de comutaţie, precum şi cu instalaţii auxiliare care asigură în ansamblu distribuţia şi furnizarea energiei electrice pînă la punctul de delimitare.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

sistem format din conductoare, cabluri, aparate de comutaţie şi alte instalaţii care asigură distribuţia energiei electrice în blocul de locuit de la bornele de intrare pînă la aparatul de comutaţie, instalat la fiecare apartament din blocul de locuit.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

servicii adiţionale furnizării energiei electrice, acordate consumatorilor şi unor terţe părţi de către furnizor la tarife calculate în conformitate cu Metodologia de calculare a costurilor de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuţie a energiei electrice.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

înştiinţarea verbală a unităţii de distribuţie sau a furnizorului făcută de către consumator (prin telefon sau în persoană) despre întreruperea neprogramată a furnizării energiei electrice sau alte deranjamente din reţeaua electrică, care cauzează încălcarea parametrilor de calitate ai energiei electrice furnizate consumatorului şi/sau pun în pericol funcţionarea normală a utilajului sistemului electroenergetic.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

încetarea furnizării de energie electrică la locul de consum, pe parcursul perioadei indicate în cererea de suspendare a acţiunii contractului, depusă de consumator.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

metodă de determinare, prin calcul, a cantităţii de energie electrică consumată în funcţie de puterea receptoarelor electrice şi numărul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare electrice sau de puterea contractată şi numărul orelor de utilizare a acesteia.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

perioadă în care, din cauza avarierii unor instalaţii şi utilaje electroenergetice sau dezechilibrării balanţei de producere şi consum al energiei şi puterii electrice, nu pot fi menţinuţi în limite admisibile, parametrii de funcţionare a sistemului electroenergetic.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

orice persoană fizică sau juridică care a depus cerere pentru obţinerea avizului de racordare şi/sau de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

coridoarele, casa scării, ascensorul, loggiile din blocul de locuit, holurile, subsolurile, etajele tehnice, bucătăriile, spălătoriile şi uscătoriile comune, sălile de festivităţi etc., unde energia electrică este consumată pentru satisfacerea necesităţilor comune ale tuturor locatarilor blocului locativ.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

persoană fizică sau persoană juridică ale cărei instalaţii electrice sînt racordate la instalaţiile electrice ale unui consumator cu care are încheiat un contract de alimentare cu energie electrică.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

încetare temporară a acţiunii contractului de furnizare a energiei electrice, la cererea consumatorului sau din iniţiativa furnizorului.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

persoană juridică deţinătoare de licenţă pentru distribuţia energiei electrice. Unitatea de distribuţie poate fi concomitent şi furnizor de energie electrică.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

titular de licenţă pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

falsificarea sigiliului; lipsa sigiliului; deteriorarea sau altă intervenţie asupra sigiliului autentic, ceea ce conduce la deplasarea lui pe cordon; ruperea cordonului sigiliului.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

casa scării, subsolul şi alte încăperi auxiliare, care se află în folosinţa comună a tuturor locatarilor din blocul locativ.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

suspendare temporară a furnizării energiei electrice consumatorilor fără deconectarea instalaţiilor de utilizare de la reţeaua electrică.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

suspendare temporară a furnizării energiei electrice consumatorilor, cauzată de accidente în reţeaua electrică, fără deconectarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorului de la reţeaua electrică.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

suspendare temporară a furnizării energiei electrice fără deconectarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorului de la reţeaua electrică, cauzată de necesitatea efectuării unor lucrări de exploatare şi/sau reparaţii planificate de către unitatea de distribuţie cu înştiinţarea prealabilă a consumatorilor.