dictionary

Gestionar al fondului locativ

îtreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ, întreprinderea municipală a gospodăriei locativ-comunale, cooperativa de construcţie a locuinţelor, asociaţia de coproprietari în condominiu, asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate, alţi agenţi economici, la balanţa ori în gestiunea cărora se află fondul locativ;

Gol de tensiune

reducerea bruscă a tensiunii mai jos de 90% de la valoarea nominală, urmată de revenirea tensiunii la valoarea iniţială după o perioadă scurtă de timp în conformitate cu GOST-13109.

Instalaţie de alimentare

instalaţie electrică prin care se face legătura dintre reţeaua electrică şi instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului

Instalaţie de compensare

ansamblu de utilaje, parte componentă a instalaţiei de utilizare, destinate pentru compensarea puterii reactive.

Instalaţie de utilizare

ansamblu de utilaje, aparate şi reţele ale consumatorului destinate utilizării de energie electrică şi situate în aval de punctul de delimitare.

Instalaţie provizorie

instalaţie temporară amenajată pentru utilizarea energiei electrice pe parcursul unei anumite perioade de timp, care, însă, nu depăşeşte un an.

Loc de consum

amplasament al instalaţiilor de utilizare ale consumatorului, inclusiv al instalaţiilor subconsumatorilor săi, unde se consumă energia electrică recepţionată prin unul sau mai multe puncte de alimentare (delimitare).

Locatar

persoană fizică sau juridică ce deţine şi foloseşte, în baza contractului de locaţiune, o încăpere în blocul locativ sau cămin, cu altă destinaţie decît cea de locuinţe ce îi aparţine proprietarului;

Mare consumator

consumator cu putere contractată care depăşeşte 100 kW.

Metodologie de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuţi

proceduri de calculare a cheltuielilor care nu au fost incluse în tariful pentru energia electrică, suportate de către unitatea de distribuţie pentru prestarea unor servicii auxiliare.